news

ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ธนาคารโลกได้ออกมากล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโต 4.5% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ในเดือนเมษายนปีนี้ 0.4% การใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในโครงการสาธารณูปโภคได้ช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นตั้งแต่ปีพ. ศ. 2556 ตามที่ธนาคารโลกธนาคารโลกเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันออกออกมาที่กรุงมะนิลา

อย่างไรก็ตามในระยะปานกลางประเทศไทยจำเป็นต้องปรับปรุงทุนมนุษย์และระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน Sudhir Shetty หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวผ่านการประชุมทางวิดีโอ การเจริญเติบโตของประเทศไทยคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 3.9 ในปีพ. ศ. 2562 และ 2563